Has Claude Giroux scored yet?

Yes

Congratulations Claude!